Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

alt_do_edycji

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4,  Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach”

Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie: 45/AT/2021 z dnia 18 października 2021 r.

Okres realizacji zadania: od 18.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

DOFINANSOWANIE: 175 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 218 750 zł

W związku z realizacją przez Miasto Puławy w 2021 r. Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4,  Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach zakupiony zostanie sprzęt, pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program Aktywna Tablica w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach uzyskane wsparcie finansowe kieruje do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Doposażamy szkołę w nowoczesne środki nauczania TIK. Wzmacniamy skuteczność rozwijania kompetencji uczniów ze SPE. Umożliwiamy nauczycielom wykorzystywanie technologii informacyjno - komunikacyjnych na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacji, logopedii, zajęciach wyrównawczych itp.)

W zakupiony sprzęt wyposażono jedną z sal biblioteki szkolnej . Będą z niego korzystać  uczniowie pod kierunkiem logopedów, nauczycieli rewalidacji oraz innych nauczycieli, pracujących z uczniami ze SPE.  

Realizacja projektu obejmuje wszystkie oddziały szkolne 0 – 8.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego, które wynosi 43 750 zł, zakupiliśmy sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii o wartości 35 000 zł. Pozostałą kwotę, czyli 8 750 zł, stanowi kwota wkładu własnego, przekazana przez Organ Prowadzący – za którą zakupiliśmy Monitor interaktywny idboard 75 android 8.0 4k ops win.  

Razem zakupiono:

  1. Monitor interaktywny idboard 75 android 8.0 4k ops win – 1 szt.
  2. Laptop dynabook satellite pro c50-g-106 z oprogramowaniem – 5 szt.
  3. Specjalistyczne programy interaktywne do zajęć logopedycznych, dysleksji, dyskalkulii, terapii uczniów ze spektrum autyzmu, zajęć zapobiegających trudnościom w zakresie pisania, czytania i liczenia:
  • Eduterapeutica, specjalne potrzeby edukacyjne 4-8,trening ortograficzny pokonaj dysortografię – 1 szt.
  • Pakiet pomocy, dydaktycznych , mtalent-zajęcia, wyrównawcze dla, dzieci z trudnościami, (matematyka, dyskalkulia, trudności, w pisaniu, ortografia,, czytanie sylabami pak.1 i 2. Mtalent, zajęcia logopedyczne ) – 1 szt.
  • Pakiet pomocy, dydaktycznych mtalent , (mtalent autyzm. Mowa, czynna od słowa do, zdania+autyzm mowa w, kontekście społ. Cz2,, mowa w kontekście, społ.cz1,) – 1 szt.
  • Pakiet pomocy, dydaktycznych mtalent dla dzieci z, trudnościami z klas 4-6, ( mtalent obszar, polonistyczny, mtalent, obszar matematyczny ) – 1 szt.

Logo szkoły   Szkoła Podstawowa nr 3

  im. Jana Brzechwy w Puławach

Powrót na początek strony