Nasza szkoła

Szkoła Podstawowa nr 3 w Puławach - historia i współczesność


Szkoła Podstawowa nr 3 rozpoczęła swoją działalność 1 września 1945 r. w budynku przy ul. Gdańskiej. Dysponowała wtedy 7 salami lekcyjnymi, liczyła 11 oddziałów, uczyło się w niej ponad 400 uczniów, pracowało 12 nauczycieli. Pierwszym kierownikiem Szkoły został Stanisław Darewicz, w 1947 r. stanowisko to objął Eugeniusz Piątkowski. Od początku warunki lokalowe były bardzo trudne, zniszczony w czasie wojny budynek wymagał remontu, sale lekcyjne były bardzo ciasne, a korytarzy wcale nie było. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w poniemieckim baraku albo na placu przy ul. Zwycięstwa (obecnie Piłsudskiego).


W latach 1949-1974 w Wólce Profeckiej istniała filia Szkoły, uczyły się w niej dzieci w klasach łączonych I z II i III z IV. Funkcję kierownika filii pełniła Jadwiga Nowakowska, a od 1961 r. Janina Kaproń.


Od 1950 r. przez 23 lata kierownikiem Szkoły był Feliks Bara. Placówka wzbogaciła się o nowe meble i pomoce naukowe. W miarę rozbudowy Puław z roku na rok rosła liczba uczniów, zatrudniani byli nowi nauczyciele - w 1960 roku w szkole uczyło się 684 uczniów i pracowało 28 nauczycieli. Ponieważ warunki lokalowe stawały się coraz trudniejsze, kierownik Feliks Bara czynił starania o budowę nowej szkoły – w 1963 r. oddano do użytku budynek przy ul. Jaworowej 5, który powstał dzięki pomocy górników z Kopalni Węgla „Piast” w Lędzinach. Był to Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 544.
W czasie, gdy funkcję kierownika pełnił Feliks Bara, Szkoła Podstawowa nr 3 stała się pierwszą szkołą w Puławach, w której prowadzono masowe muzykowanie - klasy grające na mandolinach prowadził Feliks Bara, a klasy grające na skrzypcach Józef Wiatr. Ponadto kierownik Bara zorganizował orkiestrę szkolną, która grała na uroczystościach szkolnych i imprezach w zakładach pracy. Pracownia muzyczna Szkoły była jedną z najlepiej wyposażonych w województwie lubelskim.


W 1973 r. dyrektorem Szkoły został Zygmunt Ceglarski. 16 listopada 1974 r. za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze Minister Oświaty i Wychowania nadał szkole Medal Komisji Edukacji Narodowej. Systematycznie poprawiały się warunki materialne Szkoły, ale z roku na rok przybywało uczniów i w końcu nowy budynek, tak jak kiedyś ten przy ul. Gdańskiej, stał się za mały. Powstało osiedle Kołłątaja, mieszkające tam dzieci podjęły naukę w SP nr 3. W latach 1978 – 1984 budynek pękał w szwach – szkoła liczyła ponad 1500 uczniów, zatrudniała 72 nauczycieli. Klasy I – III uczyły się w czterech miejscach na terenie miasta: przy ul. Gdańskiej, Zwycięstwa (obecna Piłsudskiego), Eustachiewicza, 1 Maja (obecna 3 Maja), uczniowie z klas IV – VIII pozostali w budynku Szkoły – lekcje trwały do późnych godzin wieczornych. W 1984 r. oddano do użytku Szkołę Podstawową nr 10, do której przeniesiono część dzieci i nauczycieli z SP nr 3.


W 1991 r. stanowisko dyrektora Szkoły objęła Helena Sobolewska. W tym samym roku szkoła została przyjęta do Towarzystwa Szkół Twórczych. Rozpoczęły działalność klasy o autorskich programach wychowawczych, np.: klasa teatralna, ekologiczna, ogólnoestetyczna, turystyczno-krajoznawcza, menadżerska. Szkoła współpracowała z Polskim Stowarzyszeniem Animatorów Pedagogiki C. Freineta. Organizowała konferencje dla nauczycieli z innych szkół.


W 1997 r. Szkoła Podstawowa nr 3 była jedyną szkołą podstawową w województwie lubelskim, w której wprowadzono pilotażową reformę programową. Do tego eksperymentu przystąpiło 18 szkół z całej Polski.

Nauczycielki nauczania zintegrowanego, które pilotowały reformę, opracowały autorski program nauczania dla klas I – III zatwierdzony przez MEN (DKW-4014-71/99). Od tego czasu w klasach młodszych przerwy są dostosowane do potrzeb dzieci, nie regulują ich dzwonki, sale lekcyjne znajdują się na wydzielonych korytarzach, a dzieci są pod stałą opieką wychowawcy. W celu objęcia dzieci lepszą i skuteczniejszą opieką wychowawczą od września 1999 r. w klasach IV-VI jest prowadzone podwójne wychowawstwo.


Od września 1992 r. zaczęto wdrażać rozszerzony program języka angielskiego. Nauka tego języka rozpoczynała się w pierwszej klasie, obecnie dzieci uczą się angielskiego już w zerówce. W 2000 r. szkoła podpisała umowę z Uniwersytetem w Limerick w Irlandii. Od tej pory oprócz nauczycieli - Polaków zajęcia prowadzili nauczyciele - obcokrajowcy. Biblioteka szkolna została wyposażona w literaturę w języku angielskim. Ważnym elementem tego programu była wakacyjna edukacja językowa - od 1994 r. w każde wakacje organizowano dla uczniów „Letnią Szkołę Języka Angielskiego”. Ponadto nawiązano współpracę z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Puławach. Dzięki rozszerzonemu programowi języka angielskiego uczniowie zdobywali certyfikaty językowe. Poza tym dla chętnych uczniów były organizowane lekcje hiszpańskiego.


W 2000 r. szkoła po raz pierwszy włączyła się do realizacji programu Comenius i rozpoczęła współpracę ze szkołami z zagranicy m.in. z Holandii, Belgii, Finlandii. W ramach programu uczniowie i nauczyciele wyjeżdżają za granicę i przyjmują w Puławach przedstawicieli partnerskich szkół. Inny międzynarodowy projekt realizowany we współpracy ze szkołami europejskimi to e-Twinning. Od 2001 r. uczniowie uczestniczyli w zajęciach „Szkoły Dobrych Manier”, które prowadził aktor, reżyser, autor książek na temat savoir vivre’u.


Od lat nauczyciele realizują w szkole autorskie programy dydaktyczne i wychowawcze, np. „Pomóż sobie i innym”, „Baw się z nami, ucz się z nami”, „Niepodległość najwyższą wartością”, „Puławy – moja mała Ojczyzna”, „Program wychowawczy biblioteki szkoły”, „Program Szkolnego Klubu Europejskiego”, „Baw się z nami w teatr słońcem malowany”, „Tradycje, które warto kultywować”, „Rozwijamy umiejętności zainteresowania dziennikarskie uczniów klas IV-VI”, „Mody Europejczyk”, „Dasz sobie radę” - program adaptacyjno-wychowawczy dla uczniów klas IV.


W 2003 r. szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły z klasą”, wzięła bowiem udział w akcji organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 26 listopada 2005 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia, naszym patronem został Jan Brzechwa.


W latach 2007 – 2009 funkcję dyrektora szkoły pełniła Danuta Nowaczek, a w roku szkolnym 2009/2010 stanowisko to objęła Halina Piekoś – Pawełczak.


Od kilku lat w szkole są realizowane indywidualne programy nauczania, które umożliwiają uczniom szczególnie uzdolnionym rozwijanie zainteresowań, umiejętności, wzbogacanie wiedzy. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, literackich i artystycznych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. W roku szkolnym 2000/2001 szkoła zajęła II miejsce w województwie pod względem liczby laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Co roku uczniowie klas szóstych uzyskują bardzo dobre wyniki na sprawdzianie kompetencji.

Przez szereg lat jest to najlepszy wynik w mieście, a w 2011 r. najlepszy wynik spośród 40 szkół powiatu puławskiego. Uczniowie mogą pochwalić się również znakomitymi osiągnięciami w różnych dyscyplinach sportu, takich jak lekkoatletyka, pływanie czy gry zespołowe. W roku szkolnym 2013/2014 na poziomie klas IV zostały utworzone dwie klasy sportowe realizujące rozszerzony program wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin tygodniowo.


W 2011 r. Minister Edukacji Narodowej nadał szkole, jako pierwszej podstawówce w powiecie puławskim, tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. W 2012 r. szkoła przystąpiła do realizacji kolejnego, już czwartego, projektu w ramach programu Comenius, tym razem podjęliśmy współpracę ze szkołami w Czechach, Turcji, Norwegii i we Włoszech.


Od 2012 r. nauka języka angielskiego odbywa się z uwzględnieniem stopnia opanowania języka przez uczniów – klasy IV są dzielone na grupy o różnym poziomie zaawansowania. Od wielu lat dzieci uczą się również języka niemieckiego jako drugiego języka obcego.


W 2013 r. wygraliśmy plebiscyt na „Szkołę z klimatem” organizowany przez „Dziennik Wschodni”. Współpraca z Medycznym Studium Zawodowym w Puławach pozwoliła na szkolenie uczniów i pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto 16 października 2013 r. pod opieką studentów Medycznego Studium Zawodowego uczniowie przystąpili do ogólnopolskiej akcji pod patronatem Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i pobili rekord świata w liczbie osób jednocześnie podejmujących resuscytację krążeniowo-oddechową.
W naszej Szkole działają: Szkolny Klub Europejski, SK PCK, SK Caritas, SK LOP, Samorząd Uczniowski, Koło Przyrodnicze, Klub Miłośników Matematyki „PasjoMAT”, Zespół Tańca Ludowego „Poleczki”, Zespół Wokalny „YAPA”, wydawana jest szkolna gazetka „Cool School”. Od wielu lat uczniowie mają możliwość łączenia nauki z wypoczynkiem podczas „zielonych szkół’ organizowanych nad morzem, w Mielnie.

Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie komputerowe, komputery w salach lekcyjnych. W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła, jako jedna z dwóch szkół puławskich, dzięki udziałowi w rządowym programie „Cyfrowa Szkoła” wzbogaciło się o nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny, co umożliwia stosowanie najnowocześniejszych metod nauczania. Od 2013 r. działa w Szkole wyłącznie dziennik elektroniczny, który pozwala rodzicom na bieżąco kontrolować postępy swoich dzieci.


Obecnie w szkole pracuje 42 nauczycieli. Większość to nauczyciele dyplomowani, są też wśród nich nauczyciele, którzy uzyskali tytuł Wychowawcy Roku w konkursie odbywającym się w ramach społecznego programu „Szkoła bez przemocy”.

W latach 2014 – 2019 funkcję dyrektora szkoły pełnił pan Marek Chrzanowski, a od września 2019 r. dyrektorem szkoły jest pani Danuta Nowaczek.

W latach 2016 – 2018 szkoła realizowała międzynarodowy projekt edukacyjny „Stay 3E” w ramach programu Erasmus+. Współpracowaliśmy ze szkołami z Francji, Włoch, Grecji, Hiszpanii i Rumunii. Dzięki udziałowi w projekcie w szkole powstała nowocześnie wyposażona pracownia kulinarna, w której uczniowie mogą się uczyć, rozwijać umiejętności i zainteresowania, uczestnicząc w warsztatach kulinarnych, oraz szkolny ogród dający możliwość uprawy roślin na klasowych rabatach, a także uczenia się przez działanie podczas „lekcji w ogrodzie”. W październiku 2019 r. nasza szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za znakomitą pracę w projekcie eTwinning "Stay 3E- stay Eco-friendly, Entrepreneurial, European. Providing practical solutions for effective teaching and enjoyable learning at primary level." Przyznane wyróżnienie  jest uznaniem dla pracy uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły, która została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom. Na uwagę zasługuje fakt, że Europejska Odznaka Jakości to kolejne prestiżowe wyróżnienie dla projektu. Wcześniej uzyskał on Narodowe Odznaki Jakości w Polsce, Grecji, Hiszpanii i Francji.

Od roku 2018 jest realizowana innowacja pedagogiczna „CITY. Przestrzeń miasta źródłem wiedzy praktycznej wspierającej edukację szkolną”, której celem jest nauka poprzez praktyczne wykorzystanie wiedzy matematycznej i językowej w otaczającej nas rzeczywistości.

W roku szkolnym 2018/19 wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Dzieciaki do Rakiet” i wygraliśmy sprzęt sportowy do zajęć tenisa ziemnego.

W czerwcu 2019 r. odbył się I Festiwal Nauki i Eksperymentu zorganizowany m.in. we współpracy z Centrum Nauki „Kopernik”. Uczniowie mieli okazję rozwijać swoją wiedzę i zainteresowania, uczestnicząc w różnorodnych doświadczeniach i eksperymentach, a także samodzielnie je przeprowadzając pod okiem edukatorów.

Co roku są organizowane szkolne wyjazdy edukacyjne – „zielona szkoła” nad morzem i „biała szkoła” w górach.

Szkoła dba również o wychowanie w duchu patriotycznym, kształtowanie postaw szacunku dla polskiej historii, tradycji, dokonań naszych przodków.
Od lat współpracujemy z Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta w ramach akcji „Zapal Pamięć”, a także bierzemy udział w akcji „Polacy – Rodakom”.

 

Logo szkoły   Szkoła Podstawowa nr 3

  im. Jana Brzechwy w Puławach

Powrót na początek strony