Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Informacje dla rodziców dotyczące pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizowanej

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach

 

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach organizuje dyrektor.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści zatrudnieni w szkole.
 4. Pomoc udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, możliwości psychofizycznych wynikających:
 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania i emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych
 • choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych;
 • z trudności adaptacyjnych (w związku z kształceniem za granicą).
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
 • ucznia;
 • rodziców ucznia;
 • dyrektora szkoły;
 • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem;
 • poradni;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodzinnego
 • kuratora sądowego;
 • pielęgniarki środowiskowej lub higienistki szkolnej;
 • asystenta edukacji romskiej;
 • pomocy nauczyciela.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 • warsztatów, porad i konsultacji.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie warsztatów, szkoleń, porad i konsultacji.
 2. Porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.
 3. Wymiar godzin i form udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej zatwierdza dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie składają w sekretariacie szkoły wniosek  o udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej (załącznik nr 1). Jeśli uczeń posiada opinię lub orzeczenie z poradni/od lekarza rodzic obowiązkowo załącza te dokumenty do wniosku.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie zwracają się do dyrektora szkoły z prośbą o wydanie opinii o funkcjonowaniu ucznia (załącznik nr 2) w celu przedstawienia w poradni psychologiczno - pedagogicznej. Wychowawca/nauczyciel przedmiotu w przeciągu 7 dni roboczych przygotowuje opinię o uczniu. Sekretarz szkoły powiadamia telefoniczne rodziców/prawnych opiekunów o możliwości odebrania opinii.

Logo szkoły   Szkoła Podstawowa nr 3

  im. Jana Brzechwy w Puławach

Powrót na początek strony