Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i harmonogramem rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej:

  1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, na wolne miejsca. Rodzice dziecka składają wniosek do maksymalnie trzech wybranych szkół ze wskazaniem kolejności najbardziej i najmniej preferowanych placówek. Szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.
  2.  Rodzice/opiekunowie prawni:
  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej i podpisują go podpisem elektronicznym,

lub

  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, drukują go i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru,

lub

  • pobierają druk wniosku w dowolnej szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

W miarę pojawienia się dodatkowych informacji zakładka będzie na bieżąco aktualizowana.

Link do strony naboru elektronicznego będzie aktywny od 1 marca 2023r.

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/pulawy/

Logo szkoły   Szkoła Podstawowa nr 3

  im. Jana Brzechwy w Puławach

Powrót na początek strony