Deklaracja dostępności serwisu Szkoła Podstawowa Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 3 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Szkoła Podstawowa Nr 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoła Podstawowa Nr 3.

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-11-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących; - nie wszystkie pliki do pobrania są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik; - część dokumentów umieszczona jest w formie skanów. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Potocki, adres poczty elektronicznej sp3@um.pulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (81) 8868564. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach

Adres organu odwoławczego: ul. Jaworowa 5, 24-100 Puławy

Adres e-mail organu odwoławczego: sp3@um.pulawy.pl

Telefon organu odwoławczego: (81) 8868564

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach
ul. Jaworowa 5,

24-100 Puławy


Szkoła posiada 6 wejść do budynku, 6 wejść posiadają schody, 1 wejście posiada podjazd dla wózków inwalidzkich wejście główne od ul. Jaworowej 5.

Przybycie do szkoły można zasygnalizować dzwonkiem znajdującym się przed wejściem głównym do budynku. Portiernia znajduje się po lewej stronie za wejściem głównym do budynku szkoły. Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
Wejście główne prowadzi na parter szkoły. Na parterze budynku możliwe jest poruszanie się na wózku inwalidzkim, którym można wjechać platformą schodową przy wejściu głównym.
W placówce znajdują się trzy kondygnacje. Do piwnicy i na trzecią kondygnację prowadzą schody, pozbawione dostosowania do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Szkoła nie dysponuje dostosowaniami takimi jak: informacje głosowe, pętla indukcyjna, winda.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu szkolnym. Szkoła dysponuje 1 miejscem parkingowym.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej na zewnątrz, po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym.

Logo szkoły

Powrót na początek strony